جديدترين اخبار و مقالات پيرامون افغانستان  

 

   Fresh News & Article About Afghanistan

چاپ صفحه

چشم ما روشن!

(پنج شنبه > 9 عقرب 1387)

رئیس جمهور کرزی کسی است که از او در محافل مختلف، به عنوان شخصی یاد می شود که سخنانش بیش تر بر احساسات تکیه، به همین دلیل است که برخی سخنان رئیس جمهور، همه را خوش می آید، اما چون کم تر در قالب عمل می گنجد، تأثیری بلندمدت ندارد.
روز گذشته و باز در یکی از سخنرانی های احساسی و جالب رئیس جمهور، او سخنانی دردناک و غم بار و البته واقعیت های غیرقابل انکار اوضاع کنونی کشور را بر زبان جاری ساخت و همه را متحیر نمود!
در یکی از این سخنان، کرزی گفت تا «زماني که هست »، پشت گپ هاى خارجى ها و حقوق بشر نمي گردد و حکم اعدام را عملى مي کند. البته وی سخنان جالب و احساساتی دیگری نیز داشت؛ «روز هاى اول که آمده بوديم، آرامى بود و حال اين قسم نيست و اين زنده گى افغان ها نيست که در کابل مي بينيد، بايد زنده گى مردم را در قندهار ، لوگر ، هلمند ، شيندند ، کاپيسا ، پکتيکا و... ببينيد که آن ها در چه حالی به سر مي برند.» و «آن قدر که فعلاً اوضاع خراب است، در جنگ هاى تنظيمى و زمان طالبان، نبود . اين خانه ماست و ٤٠ کشور خارجى در اين جا مهمان اند؛ تا زماني که ما احساس صاحب بودن اين خانه را به تمام معنى ننمايم و مثل صاحب آن عمل نکنيم، اين ملک آباد نمي شود.»
حال باید گفت که «چشم ما روشن»! رئیس جمهور با خرد ما پس از هفت سال (شب و روز) تفکر و تأمل و غم مردم خوردن در حالی که چند صباحی بیش به پایان مهلت ریاست جمهوری وی باقی نمانده و هنوز معلوم نیست که تخت قدرت زیر پای او خواهد ماند یا مرغ اقبال را بر شانه فرد دیگری خواهند نشاند، کاشف معمای جدیدی گشته و طلسم افسون شده افغانستان را پیدا کرده است!
اما آیا رئیس جمهور به تازه گی فهمیده که اوضاع از چه قرار است؟! آیا تاکنون چشم رئیس جمهور به روی حقایق بسته بوده یا این که وی از ابتدا در جریان کامل وخامت اوضاع در کشور بوده، اما لب به سخن نیاورده و امروز که بیم رفتن به جانش افتاده، همراه قافله شده است؟!
با اندکی تأمل در متن سخنان رئیس جمهور، می توان به نیت وی پی برد. حامد کرزی در سخنان خود از جلمه «تا زمانی که هستم» استفاده کرده و به این وسیله، به نوعی تلاش کرده برای انتخابات آینده ریاست جمهوری، تبلیغات کند؛ همانند کارها و فعالیت های دیگری که به باور اکثر کارشناسان، حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری دارد.
متأسفانه اوضاع در افغانستان در طول هفت سال گذشته و با سپری شدن هر سال، با وخامت بیش تری روبه رو شده و چالش های بیش تری را برای مردم خسته از جنگ، به وجود آورده است؛ اوضاع امنیتی به شدت وخیم شده، طالبان بار دیگر به صحنه قدرت بازگشته اند و زورآزمایی می کنند، فقر گسترش یافته، بحران اقتصادی ریشه دوانیده، فساد گسترده تر شده، نیروهای خارجی خودسر گشته و دست به کشتار غیرنظامیان و معامله با گروه های مخالف می زنند و در این بین، تنها مردم قربانی می شوند و بس!
به هر حال رئیس جمهور تاکنون نشان داده که حرف های زیادی بر زبان آورده، اما کم تر بدان عمل کرده است و حال اگر نیت خیری از این سخنان دارد و به نوعی می خواهد خود را مسئول حل این نابه سامانی ها جلوه دهد، باید به دنبال عمل به وعده هایی باشد که در زمان کمپاین قبلی انتخابات ریاست جمهوری، آن را به مردم وعده داده بود.
بدون شک، مردم امروز فاصله زیادی با دولت گرفته اند و دیگر کم تر باوری به وعده و عیدهای آن دارند و در چنین شرایطی، رئیس جمهور چه گونه می خواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری پیروز میدان باشد؟! رئیس جمهور در سخنان خود به خوبی نشان داد که راه کارهای بیرون رفت از مشکلات را می داند، پس باید شراکت بی منفعت را کنار گذاشته، با صداقت قافله را همراهی کند، تکانی به خود و تیم کاری خویش داده و به داد مردم برسد، زیرا مردم به عمل نیاز دارند نه حرف!

بازگشت به صفحه قبلی

   جديدترين اخبار و مقالات پيرامون افغانستان  

 

   Fresh News & Article About Afghanistan